Samenvoeging van sociale inspectiediensten

Op 1 juli 2017 werden de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD Sociale Zekerheid) samengevoegd tot één inspectiedienst. De nieuwe, geïntegreerde inspectiedienst werd bij de RSZ ondergebracht. De controle op de naleving van de regels met betrekking tot de arbeidsongevallen ging naar de arbeidsinspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk.

Gebundelde krachten

Bij de fusie werd een groot deel van het personeel en de middelen van de Sociale Inspectie aan de RSZ-inspectie overgedragen. De overlap tussen de twee inspectiediensten is weggewerkt. Tegelijk bieden de medewerkers van de Sociale Inspectie een belangrijke meerwaarde aan de RSZ: ze versterken de internationale cel en zijn bijzonder beslagen in de fraudebestrijding.

Voor de RSZ, die al verantwoordelijk was voor de regelgeving, inning en invordering van sociale bijdragen en de controle op de naleving van de reglementering, zijn de nieuwe inspecteurs een extra troef in de strijd tegen de sociale fraude. Een geïntegreerde inspectiedienst maakt het immers mogelijk om werkmethoden over de diensten heen op elkaar af te stemmen en te moderniseren.

Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (hoofdstuk 3)

Naar aanleiding van de hervorming van de sociale inspectie is de sociale wetgeving aangepast om zo verwijzingen naar de sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid op te heffen:

  • Zo hief de wet de bevoegdheid van die inspectiedienst op voor de opsporing en vaststelling van bepaalde misdrijven, de intrekking van de erkenning van erkende sociale secretariaten en de controle op de toepassing van de wet van 15 juli 2013 (goederenvervoer).
  • De verplichting voor een dienstverrichter om het einde van het mandaat te melden, blijft voortaan enkel gelden ten aanzien van de inspectiediensten van de RSZ.
  • De bevoegdheden van de sociale inspectie in het Sociaal Strafwetboek werden overgenomen door de inspectiedienst van de RSZ.
  • De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) nam de bevoegdheid omtrent de arbeidsongevallenwet over.

Deze bepalingen traden retroactief in werking op 1 juli 2017.

(Bron: Prebes)