Checklists re-integratie op het werk

30.05.2023
De FOD Werkgelegenheid heeft een reeks checklists gepubliceerd om de verschillende partijen betrokken bij een re-integratietraject bij te staan.

Het instrument is het resultaat van een onderzoek naar werkhervatting, in opdracht van de FOD Werkgelegenheid. Onderzoekers van Citéa, de VUB en de ULB hebben in 2021 en 2022 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd bij tweeëntwintig Belgische bedrijven, om goede praktijken te vinden die re-integratie van langdurig zieke werknemers kunnen vergemakkelijken.

Het instrument is bedoeld voor de actoren op het terrein: het gaat erom diegenen die betrokken zijn bij het uitstippelen van formele of informele re-integratietrajecten, te inspireren bij het bevestigen of ontwikkelen van een beleid rond werkhervatting.

Er zijn vier checklists. De eerste drie hebben elk betrekking op een fase van re-integratie; de vierde checklist geeft transversaal aan waarvoor de actoren aandacht moeten hebben tijdens het hele re-integratieproces:

 1. Voor de arbeidsongeschiktheid: risicopreventie
 2. Tijdens de arbeidsongeschiktheid: contact onderhouden
 3. De effectieve re-integratie
 4. De communicatie tussen actoren bevorderen

Het instrument is geen uitputtende lijst van goede praktijken; naargelang de organisatie kunnen er ook andere zijn. Elk advies in deze checklist moet door de betrokken actoren worden aangepast aan de organisatorische context.

Elke checklist bestaat uit verschillende secties/thema’s die gebaseerd zijn op de analyse van de verzamelde goede praktijken uit het kwalitatieve onderzoek. Elke sectie omvat het volgende:

 • Een eerste kader bestaat uit een of meer vragen waarmee de lezer een balans kan maken van de bestaande praktijk in de organisatie (bedrijf, instelling of administratie). Elke vraag kan worden beantwoord met een tevreden smiley, neutrale smiley of boze smiley.
 • In het tweede kader worden vanuit de kwalitatieve enquête in Belgische bedrijven een of meer voorbeelden van goede praktijken gegeven. De voorbeelden dienen dus ter inspiratie.
 • Het derde kader geeft eerst enkele algemene adviezen uit de analyse van goede praktijken. Vervolgens is er een schrijfruimte die bestaat uit 4 velden:
  • Uit te voeren acties: omschrijf een of meer in het bedrijf te nemen acties.
  • Wie: bepaal wie er voor de realisatie van die acties moet worden betrokken.
  • Timing: bepaal de deadline voor voltooiing van de actie.
  • Opmerkingen: geef aan wat de aandachtspunten zijn bij de te nemen maatregelen, en welke middelen er worden voorzien.

De publicatie met de checklists is beschikbaar in de module “Tools” onder het thema Re-integratie op het werk en rechtstreeks via de website van de FOD Werkgelegenheid: Checklists Re-integratie op het werk.