Nieuws en evenementen

16.06.2016

Jaarverslag 2015 van EU-OSHA

In zijn jaarverslag over 2015 geeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) een overzicht van de belangrijkste...
15.06.2016
Gevaarlijke stoffen / Chemische agentia / Kankerverwekkende en mutagene agentia

Inspectiecampagne rond chemische agentia in oppervlaktebehandeling van metalen

In het najaar van 2015 heeft de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) een inspectiecampagne gehouden bij 83 bedrijven in de...
14.06.2016
Gevaarlijke stoffen

Seveso-samenwerkingsakkoord is in werking getreden

Het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat en de 3 gewesten over de beheersing van de gevaren van zware ongevallen...
13.06.2016
Bouw / Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

België ratificeert de verdragen 167 en 175 van de IAO

Op 8 juni 2016 heeft de Belgische regering de akten van bekrachtiging neergelegd van het verdrag nr. 167 over de veiligheid en de gezondheid in de...
10.06.2016
Elektromagnetische velden

Nieuw KB over elektromagnetische velden

Het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2016 publiceerde het koninklijk besluit van 20 mei 2016 betreffende de bescherming van de gezondheid en de...
07.06.2016
Kankerverwekkende en mutagene agentia

Europese convenant over kankerverwekkende stoffen

Op 25 mei 2016 hebben zes organisaties, waaronder het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk, de Europese Commissie, de...