Steiger

Het gebruik van een steiger is uiteraard een zeer interessante oplossing om werkzaamheden op een hoogte uit te voeren. Het gebruik van een dergelijke uitrusting maakt het enkel mogelijk om aan de veiligheidsdoelstellingen te voldoen als bepaalde principes correct worden toegepast.

De montage van de steiger mag geen groter risico op vallen teweegbrengen dan het risico dat verbonden is aan de uitvoering van de werkzaamheden bij de aanvang ervan.

Bij het bouwen van een steiger moet een berekeningsnota worden opgemaakt die het mogelijk maakt om de belasting te bepalen die de steiger moet kunnen dragen tijdens de werkzaamheden. Deze zeer complexe problematiek moet worden behandeld door specialisten van het type ″stabiliteitsingenieurs″ wanneer de steigers oud of zeer bijzonder zijn. Voor de nieuwe steigers die gebouwd zijn op basis van een norm, daarentegen, wordt deze norm beschouwd als de berekeningsnota.

Een uitwisseling van informatie moet plaatsvinden tussen de werkgever die de steiger monteert en diegene die de werkzaamheden gaat uitvoeren bij de aanvang van deze stellingbouw. Deze uitwisseling van informatie moet waarborgen dat de steiger aangepast is aan de uit te voeren taken en dat de belasting die de steiger ondergaat tijdens de werkzaamheden in rekening wordt genomen bij het ontwerp ervan.

De toegang tot de steiger kan enkel worden toegestaan voor de personen die deze absoluut moeten gebruiken. Deze personen moeten een voorafgaande opleiding hebben gevolgd waardoor zij de risico's kunnen beheersen die verbonden zijn aan het gebruik van de steiger alsook de risico's die zij kunnen veroorzaken.

Montage en gebruik

Het is nodig om een onderscheid te maken tussen de werkgever die de montage, de demontage of de ombouw van de steiger uitvoert en de werkgever die de steiger gebruikt.  In de meeste gevallen gaat het niet om dezelfde werkgever.

Als de werkgever die de steiger gebruikt niet dezelfde is als diegene die de steiger monteert, demonteert of ombouwt, moet deze laatste alle nuttige informatie bezorgen aan de werkgever die de steiger gebruikt. 

Coördinatie tussen de twee is dus noodzakelijk.  De werkgever die de steiger gebruikt bepaalt bijvoorbeeld de aard van de activiteiten die hij wil uitvoeren bij de aanvang van de stellingbouw en vermeldt deze in het bestek of in elk ander document.  Zo zal de andere partij in staat zijn om hem een steiger ter beschikking te stellen die aangepast is aan de activiteiten die werden vermeld.

De werkgever die de steiger gebruikt ziet erop toe dat de steiger gedurende de hele gebruiksperiode in overeenstemming blijft met de reglementaire eisen en de aanbevelingen van de werkgever die instaat voor de montage van de steiger.

Werken op hoogte - Publicaties

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) (EU - Europese Commissie - 2008)

Deze gids helpt de KMO's in het bijzonder om het best aangepaste arbeidsmiddel te kiezen voor de uitvoering van tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Op die manier kunnen de ondernemingen de veiligheid van hun personeel verbeteren en hun productiekosten beperken. De gids biedt ook aan de verschillende personen die betrokken zijn bij de preventie van ongevallen de middelen om de richtlijn efficiënt toe te passen, daar hierin immers de "beste praktijken" zijn bijeengebracht die als dusdanig worden gedefinieerd door talloze Europese experten.

Doelgroep: werkgevers, in het bijzonder de KMO's

De gids is beschikbaar in alle officiële talen van de Europese Unie op de website van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie: Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

In de praktijk

 • Werken op hoogte

  OSHwiki-artikel over werken op hoogte

  Een OSHwiki-artikel van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) biedt verschillende maatregelen en technische oplossingen om vallen van hoogte op de werkplek te voorkomen en de te volgen procedures voor wanneer zich een ongeval voordoet.
 • veiligheidshandboek 2020
  veiligheidshandboek 2020
  Elektrische installaties / Werken op hoogte / Elektromagnetische velden / Risicoanalyse

  Veilig werken aan of nabij mobiel netwerkinfrastructuur

  Werken aan of in de nabijheid van een gsm-mast is niet zonder risico. De operatoren voor mobiele telefonie in België evalueerden de gevaren verbonden aan de aanwezigheid van elektromagnetische velden. Ze bundelden in een veiligheidshandboek een aantal werkprocedures om gevaarlijke situaties te...
 • steigers
  steigers
  Werken op hoogte
  Bouw

  Code van goede praktijk voor steigers

  Constructiv heeft in 2017 in samenwerking met de werkgevers- en werknemersorganisaties van de bouwsector, de Vereniging van Stellingbouw Bedrijven België, de koepelorganisatie van de dienstverlenende organisaties uit de elektrotechnische sector en de nationale beroepsvereniging van...
 • hoogwerker
  hoogwerker
  Arbeidsmiddelen / Werken op hoogte

  Preventiefiche van Constructiv rond hoogwerkers

  Constructiv heeft een preventiefiche van 10 pagina's rond hoogwerkers met mobiel hefplatform gepubliceerd. Ook het knelgevaar komt daarin aan bod...
 • bas.png
  Werken op hoogte

  Diverse technische oplossingen voor werken op hoogte

  In het kader van de campagne Bas Harnas (werken op hoogte) van Constructiv, werden diverse campagne-instrumenten ontwikkeld. Goede praktijkvoorbeelden en een on-line catalogus van aangepaste arbeids- en beschermingsmiddelen voor werken op hoogte zijn enkele van die instrumenten. Het onderstaande...
 • scissorslift.jpg
  Werken op hoogte

  Hoogtewerkers: risicovolle situaties in beelden

  Het Amerikaanse “National Institute for Occupational Safety and Health” (NIOSH) heeft videosimulaties gemaakt van 7 realistische werkscenario’s van wat met een hoogtewerker gebeurt in bepaalde omstandigheden.

Nieuws en evenementen

06.12.2022

Sinterklaas en de risico’s van werken op hoogte

Op 6 december schuimt de Sint traditiegetrouw de Belgische daken af met heel wat cadeautjes en lekkernijen voor onze kinderen. Toch is dit niet...
IPAF street smart campaign
IPAF street smart campaign
27.08.2019

Op de blog: campagnes van IPAF

De International Powered Access Federation (IPAF) promoot het veilig gebruik van hoogwerkers wereldwijd. De laatste 2 jaar heeft IPAF diverse...