Analysemethoden gericht op de veiligheid

Methoden toegespitst op machines

“What if” methode

De “what if” methode is in feite een brainstorming die door een groep van deskundigen wordt uitgevoerd. Er worden vragen gesteld over een aantal situaties of mogelijke gebeurtenissen en er wordt nagegaan wat er kan gebeuren als de situatie of de gebeurtenis in kwestie zich zou voordoen.

Bijvoorbeeld: wat gebeurt er als de peilaanduiding in productievat X verkeerd is? Wat zijn de gevolgen als alarm Y niet tijdig werkt? Wat gebeurt er als iemand vergeten heeft kraan Z open te draaien? ...

De “what if” methode heeft het voordeel dat het een snelle methode is, die niet veel voorbereiding vraagt. Om tot een goed resultaat te komen moet het team dat de brainstorming uitvoert, multidisciplinair zijn samengesteld, anders zijn de “what if” vragen te eenzijdig.

Het nadeel van die methode is dat ze niet geschikt is voor ingewikkelde of complexe installaties en weinig gestructureerd is. Een variante van de methode bestaat erin de te onderzoeken installatie in secties onder te verdelen en voor elke sectie een reeks vragen te stellen die steeds betrekking hebben op dezelfde aspecten. Op die wijze wordt de methode meer gestructureerd.

“HAZOP” methode

Een methode die vaak in de procesindustrie wordt toegepast is de ‘Hazard and Operability’ (HAZOP) studie, ook storingsanalyse genoemd. De procesindustrie zijn de nijverheidssectoren waarin op industriële schaal grondstoffen worden omgezet in eindproducten door middel van chemische, biochemische of fysische bewerkingen.

Over relevante punten in het proces worden er een aantal vragen gesteld, waarbij men gidswoorden gebruikt, zoals: niet, te veel, te laag, te laat, ... De vragen hebben betrekking op de procesparameters, zoals druk, temperatuur, concentratie, debiet, ... en men gaat na welke afwijkingen tegenover de normale werking kunnen opduiken.

Bijvoorbeeld: wat gebeurt er als de temperatuur in vat X1 te hoog oploopt? Wat zijn de gevolgen als er in vat X2 te weinig product terecht komt? Als het debiet in leiding X3 te laag is, wat zijn dan de gevolgen in menger Y2? ...

Die methode heeft het voordeel dat men naast het opsporen van gevaarlijke situaties ook situaties opspoort die uit economisch oogpunt van belang kunnen zijn: bv. als de temperatuur in vat X te hoog oploopt, ontstaat er geen direct gevaar, maar het eindproduct zal van een onaanvaardbare kwaliteit zijn.

De “HAZOP”-studie is een zeer gestructureerde methode. Om op een succesvolle wijze een “HAZOP” uit te voeren, moet de installatie grondig gekend zijn. De ploeg die de “HAZOP” uitvoert, moet bestaan uit deskundigen. De resultaten van een “HAZOP”-studie worden in een kolom gerangschikt en zijn dus geschikt voor een systematische opvolging.

“FMEA” methode

De “Failure Mode and Effects Analysis” (FMEA) is een methode die geschikt is voor een procesinstallatie of voor automatisch gestuurde installaties.

De installaties worden ook onderverdeeld in een aantal secties. De secties worden in een kolom ingeschreven en voor elke sectie wordt in een kolom daarnaast de wijze aangegeven waarop relevante onderdelen kunnen falen.

Die methode is minder geschikt als vergissingen van een operator een belangrijke rol spelen en voor het opsporen van combinaties van falingen.

Als men een faalwijze heeft vastgesteld, dan kan men bepalen wat de gevolgen ervan zijn. Daarna kan men in een volgende kolom de oorzaak van het falen proberen aan te geven en de waarschijnlijkheid dat die faalwijze zou optreden. In een laatste kolom kan men dan aanbevelingen geven om de veiligheid te verbeteren.

De “FMEA”-methode is minder gestructureerd dan “HAZOP”, maar kan in meer gevallen worden toegepast.

“Ishikawa” methode

De “Ishikawa” of visgraatmethode kan best omschreven worden als een methode om suggesties te ordenen die bij een brainstorming naar voren komen.

De eerste stap bestaat uit de formulering van het risico. Dan bepaalt men welke factoren bij dat risico kunnen zijn betrokken. Voor elke factor wordt dan opgezocht hoe die het risico rechtstreeks of onrechtstreeks kan beïnvloeden.

De factoren kunnen van materiële aard (bv. materiaal, veiligheidstoestel, bedieningstoestel, ...) of van organisatorische aard zijn (bv. instructies, opleiding, procedures, ...).

Deze methode kan men als initiële methode aanwenden. De belangrijke factoren kunnen dan verder door specialisten worden uitgediept.

Safety audit

Een “Safety audit” is een doorlichting van het management op het gebied van veiligheid. Een audit wordt uitgevoerd door één of meer deskundige personen (auditors) die meestal een lijst van aandachtspunten volgen. De audit kan betrekking hebben op bepaalde deelaspecten en kan in elk stadium van de levensloop van een installatie doorlopen worden. Er bestaan verschillende uitgewerkte systemen, bv. het “International Safety Rating System” (ISRS).

EN 1050 norm

De Europese norm EN 1050 geeft de principes weer voor een systematische en coherente risicobeoordeling. Hij verstrekt informatie om een risico-evaluatie uit te voeren bij het ontwerpen van machines en bij het gebruik ervan. De norm geeft voorbeelden van gevaren die bij machines kunnen voorkomen. Voor een gedetailleerde risicoanalyse verwijst de norm naar eerder vermelde methoden, zoals “HAZOP”,“FMEA”,“What-if”,…

EN 954-1 norm

De Europese norm EN 954-1 is een kwalitatieve methode om risico’s te rangschikken.

De risico’s worden op basis van volgende criteria beoordeeld: ernst van de schade, blootstelling aan gevaar, mogelijkheid van gevaarafwending en waarschijnlijkheid. Een bepaalde situatie wordt aan de hand van die criteria getoetst en wordt zo ingedeeld in een bepaald risiconiveau. Hoe hoger dat niveau, hoe groter het risico en hoe meer maatregelen moeten worden getroffen.

Die methode kan grafisch worden voorgesteld in een zogenaamde risicograaf. De methode wordt nogal eens gebruikt om de bescherming tegen mechanische risico’s te evalueren.

Methodes toegespitst op de rol van de werknemers

Taakanalyse

De taakanalyse richt zich tot operatoren of tot een groep personen die een bepaalde taak moeten uitvoeren.

De taak wordt opgesplitst in subtaken. Bijvoorbeeld: de taak bestaat erin een installatie te bedienen om een bepaald product te maken; de subtaken zijn: het opstarten van de installatie, het toezicht, het onderhoud, het veilig stopzetten van de installatie en het melden van anomalieën.

Elke subtaak wordt dan verder onderverdeeld in elementaire stappen. Het opstarten bijvoorbeeld omvat de stappen: schakelaar X1 in stand A zetten, peil van vat X2 controleren, schakelaar X1 in stand B zetten, schakelaar X2 in stand C zetten, ...

Als de taak op die wijze in stappen is verdeeld, dan kan men nagaan welke risico’s er bij de verschillende stappen kunnen ontstaan en wat men kan doen om die weg te werken of te verminderen. Het spreekt vanzelf dat men hiervoor de hiërarchie van de preventie zal toepassen. Men zal eerst nagaan of men het risico door materiële maatregelen kan uitschakelen. Als dit niet gaat moet men andere maatregelen voorstellen: bv. een alarm in werking laten treden, zodat de operator nog correctief kan optreden.

Een ervaren persoon kan de taakanalyse uitvoeren. Hij observeert de operator en neemt nota van mogelijke gevaarlijke handelingen. De taakanalyse kan ook worden toegepast onder de vorm van een gesprek of een discussie onder de verschillende operatoren, waarbij men door middel van een brainstorming de mogelijke gevaren probeert op te sporen.

Daar waar de vorige reeks methoden technologische gebreken trachten op te sporen, kan men met de taakanalyse ook aandacht besteden aan ergonomische en psychosociale aspecten van de arbeid.

De methode kan gebruikt worden bij het ontwerp van een installatie of bij een bestaande installatie. Men kan die ook aanwenden om werkprocedures op te stellen, maar ook om een reeds ervaren operator een opfrissing van de procedures te geven.

Het nadeel van de methode is dat men er moeilijk uitzonderlijke voorvallen mee kan opsporen. De methode is ook minder geschikt om gevaren op te sporen die ontstaan door combinaties van deeltaken die op verschillende arbeidsposten worden uitgevoerd. Het is ook soms moeilijk om te bepalen tot hoever men in de instructies kan gaan.

Bij het opstellen van instructies moet men rekening houden met de capaciteiten van de operator om bepaalde problemen op te lossen. Als er zich incidenten voordoen moet de operator bepaalde handelingen stellen, maar vanaf een bepaald ogenblik kan enkel een kaderlid die incidenten beheersen. Het vastleggen van dat ogenblik is niet altijd evident. Een taakanalyse wordt meestal samen met een andere methode gebruikt.

“Human reliability analysis”

De “Human reliability analysis” (HRA) is een systematische evaluatie van factoren die de prestaties van operatoren, onderhoudspersoneel, kaderleden, ... beïnvloeden. De HRA identificeert situaties die aanleiding geven tot vergissingen en tot ongevallen kunnen leiden.

Men kan die evaluatie ook aanwenden om de oorzaken van menselijke vergissingen op te sporen. De HRA is daarom diepgaander dan de taakanalyse en dus ook meer geschikt om uitzonderlijke voorvallen te evalueren.

De HRA wordt meestal samen met een andere methode aangewend, bv. de “Ishikawa” methode.

Methodes op basis van de interactie tussen werknemers en machines: de checklist

Eén van de meest gebruikte methoden om risico’s op te sporen is een checklist (controlelijst) gebruiken. Een checklist is een verzameling aandachtspunten die men punt na punt doorloopt waarbij men zich telkens afvraagt wat de gevaren zijn.

Op zich is de checklist geen methode, maar een hulpmiddel, een geheugensteun. Om tot een resultaat te komen moeten de bemerkingen bij het doorlopen van de lijst zinvol zijn.

Vanzelfsprekend heeft een checklist enkel waarde als de persoon die deze opstelt het toestel, de installatie of de arbeidssituatie waarop de lijst betrekking heeft, grondig kent en er ervaring mee heeft.

Hoewel er bij het opstellen van een checklist geen voorafgaande kennis of ervaring nodig is, wat bijvoorbeeld voor het toepassen van een “HAZOP” dat wel nodig is, kan men hiervoor toch de “what if” methode gebruiken. Door die twee methoden te combineren krijgt men een betere betrouwbaarheid. Zoals reeds gezegd hangt de waarde van een checklist af van de ervaring en kennis van de opstellers van de lijst, de “what if” methode voegt daar nog de specifieke ervaring van de risicoanalist aan toe.

Methodes na een ongeval of voor een ongevalsscenario

De oorzakenboom

De oorzakenboom is een deductieve methode. Men vertrekt van een ernstig ongeval of een ernstige gebeurtenis en gaat na welke de oorzaken van die gebeurtenis kunnen zijn. Het is een grafische methode, waarbij de organisatorische, materiële en menselijke oorzaken worden onderzocht.

Bijvoorbeeld: bij een reservoir dat een gevaarlijke stof bevat, moet men absoluut vermijden dat er een lek in het reservoir komt. Een lek zou kunnen ontstaan door: inslag van een projectiel, corrosie, een barst door overdruk, …

Elk van deze oorzaken wordt verder onderzocht, tot men een reeks van basisfaalwijzen krijgt die tot de gebeurtenis kunnen leiden. Met deze methode kan men ook combinaties van gebeurtenissen opsporen die tot een ongeval kunnen leiden. Men kan die methode slechts op een installatie te kunnen toepassen, als die installatie tot in elk detail is gekend.

De oorzakenboom zal men meestal gebruiken voor risico’s die met een andere methode zijn opgespoord en die als belangrijk werden erkend.

Bij het opstellen van een gebeurtenissenboom (“event tree analysis”) gaat men omgekeerd te werk: dat is dan een inductieve methode. Bij een initiële gebeurtenis bepaalt men welke de reacties van een operator of van een beveiligingstoestel zijn en welke andere gebeurtenissen hieruit kunnen voortvloeien die uiteindelijk tot een ongeval kunnen leiden.

“MORT” analyse

De “Management Oversight and Risk Tree” (MORT) analyse is een methode die in de Verenigde Staten is ontwikkeld. Mort is in feite een van tevoren uitgewerkte foutenboom.

Alle 1500 elementen op technisch vlak en op gebied van management, die van belang zijn bij het organiseren van de veiligheid in een bedrijf, worden in een logisch diagram met boomstructuur gerangschikt.

Bij het doorlopen van het diagram gebruikt men een instructieboek met een lijst van vragen die men bij elk element moet beantwoorden.

De “MORT”-methode kan men gebruiken om na een ongeval te onderzoeken wat er fout is gegaan of om de organisatie van de veiligheid en gezondheid in een bedrijf te evalueren. De methode kan men niet gebruiken als er op gebied van veiligheid en gezondheid nog niets in het bedrijf is gepresteerd. Anderzijds kan men de methode in om het even welk soort bedrijf en voor om het even welk ongeval toepassen.

In de “MORT”-methode gaat men er van uit dat een ongeval te wijten is aan een onvoldoende afscherming van een energiestroom. Alvorens men de methode kan toepassen, moet men alle nodige gegevens over de veiligheidsorganisatie en het ongeval verzamelen.

De “MORT” is een zeer krachtige methode, maar ze is ingewikkeld, zodat enkel de personen die ervaring met de methode hebben, die succesvol kunnen toepassen. “MORT” speurt tekortkomingen in het management op die aanleiding gegeven hebben of zouden kunnen geven tot een ongeval. Om tot objectieve resultaten te komen is het beter dat de personen van het bedrijf zelf niet de “MORT”-analyse uitvoeren.

Risicoanalyse - Externe documentatie

Steunpunt RI&E-instrumenten (Nederland)

Het Steunpunt RI&E-instrumenten bestaat uit een werkgroep van de Stichting van de Arbeid en een uitvoerend secretariaat, ondergebracht bij de Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). Het Steunpunt is met steun van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) tot stand gekomen.

De website biedt actuele en betrouwbare informatie, waaronder de laatste stand van zaken wat betreft het overzicht van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) instrumenten en de erkenningen daarvan. Hierdoor kunnen werkgevers snel en relatief eenvoudig een geschikt RI&E-instrument vinden en daarmee mede aan hun verplichting voldoen.

Meer informatie op de website van het Steunpunt RI&E.

Dossier “Évaluation des risques professionnels" (INRS – Frankrijk)

Op de website van het ’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles’ (INRS), in het Frans, het dossier “Évaluation des risques professionnels”.

Tak preventie SuvaPro (SUVA - Zwitserland)

De SUVA is een zelfstandige onderneming van publiek recht die ongeveer 123 000 ondernemingen, dit zijn 1,97 miljoen werknemers en werklozen, verzekert tegen de gevolgen van ongevallen en beroepsziektes.

Meer informatie op de website van SUVA (in het Frans, Engels, Duits of Italiaans) in de rubriek Suva > Prévention > Travail: Le travail en sécurité.

Risicoanalyse - Tools

SOBANE risicoanalyse strategie (FOD Werkgelegenheid - België)

De rubriek SOBANE risicoanalyse strategie biedt op zeer volledige wijze toelichting bij de SOBANE-strategie, haar verschillende niveaus en de inhoud van de voorgestelde tools. De verschillende tools zijn beschikbaar en kunnen worden vervolledigd en aangepast volgens de noden van de preventieadviseur en de werkelijkheid van het terrein waarmee hij of zij wordt geconfronteerd.

Opsporingstools per sector

De Deparis-gidsen (SOBANE) maken het mogelijk om het geheel van een arbeidssituatie op een participatieve manier te benaderen, op basis van de reële arbeidsactiviteit, teneinde acties te bepalen waardoor de arbeidsomstandigheden kunnen worden verbeterd. Het gaat om instrumenten om een ergonomische aanpak in te voeren.

De gidsen zijn beschikbaar in de rubriek Opsporing per sector: Tools.

De Sobane methodes per risicofactor

De methodes zijn beschikbaar in de rubriek Observatie – Analyse – Expertise: Tools > De Sobane methodes per risicofactor.

Andere specifieke tools voor diverse risico’s zijn beschikbaar in de verschillende thema’s van BeSWIC, in de module Tools.

OiRA-tools (EU-OSHA – Europese Unie)

De OiRA-tools kunnen kleine ondernemingen helpen om een risicoanalyse uit te voeren en preventieacties te bepalen.

Meer informatie is beschikbaar op de website van het OiRA project: Online Interactive Risk Assessment - OiRA.

E-learning welzijn op het werk (e-campus – België)

Door middel van animaties, afbeeldingen, video's, ... kan men met deze gebruiksvriendelijke tool de wetgeving inzake welzijn op het werk en de belangrijkste principes daarvan op een eenvoudige manier begrijpen om de bewustwording te vergroten en beroepsrisico's in elk bedrijf te voorkomen.

Meer info daarover is beschikbaar in de module Tools > E-learning om de eerste stappen op vlak van welzijn op het werk te zetten (gezondheid, veiligheid, PSR, MSA…) (e-campus – België).

Risicoanalyse - Publicaties

De risicoanalyse (FOD Werkgelegenheid – België – 2021)

Deze brochure behandelt het concept risicoanalyse en de wijze waarop dit concept kan gehanteerd worden om preventiemaatregelen vast te stellen op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk.

De wetgeving over het welzijn op het werk legt deze aanpak op, met als voornaamste betrachting het behalen van de doelstellingen van een veilig en gezond werk. Na een omschrijving van het begrip dynamisch risicobeheersingssysteem gaat de brochure dieper in op de uitvoering van de risicoanalyse. Bij een dergelijke analyse kunnen verschillende methoden worden aangewend voor de opsporing van gevaren, de bepaling van risicofactoren en de evaluatie van risico's.

Deze brochure is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Risicoanalyse (De).

De reeks publicaties SOBANE-strategie (FOD Werkgelegenheid – België)

De SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico’s werd ontwikkeld voor een dynamisch en doeltreffend risicobeheer. Zij omvat vier interventieniveaus: Opsporing (Screening), OBservatie, ANalyse, Expertise.

Alle publicaties van de SOBANE-strategie zijn ook in moduleerbare versie beschikbaar op BeSWIC in de rubriek Sobane risicoanalyse strategie.

 • SOBANE-strategie en opsporingsmethode DEPARIS

Deze brochure is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > SOBANE-strategie en opsporingsmethode DEPARIS.

 • Overleggidsen Deparis

De Deparis-gidsen (SOBANE) maken het mogelijk om het geheel van een arbeidssituatie op een participatieve manier te benaderen, op basis van de reële arbeidsactiviteit, teneinde acties te bepalen waardoor de arbeidsomstandigheden kunnen worden verbeterd. Het gaat om instrumenten voor het invoeren van een ergonomische aanpak.

De Deparis overleggidsen per sector zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties:

 • Reeks SOBANE-strategie: het beheer van beroepsgebonden risico’s

De brochures per risicofactor zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties:

Parlementaire vragen

 • 379 Kamer - Veiligheid productie elektrisch aangedreven voertuigen

Risicoanalyse - Regelgeving

Meer informatie daarover en de reglementaire teksten staan op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema’s > Welzijn op het werk > Algemene beginselen > Algemene principes betreffende het welzijnsbeleid.

In de praktijk

 • OIRA / Risicoanalyse

  OiRA in België: ontdek de nieuwe functies

  Op 10 november 2023 organiseerde het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) een colloquium rond het 10-jarig bestaan in België van OiRA, de tool voor een online interactieve risicoanalyse.
 • OIRA / Risicoanalyse
  Administratieve en ondersteunende diensten / Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

  OiRA Bureau

  In mei 2023 werd een nieuwe tool voor een online interactieve risicoanalyse (OiRA) rond bureauwerk gelanceerd. OiRA Bureau is vooral bestemd voor organisaties met hoofdzakelijk kantoorwerk zoals notariaten, advocatenkantoren, uitzendkantoren, bank- en verzekeringskantoren, boekhoudkantoren, IT-...
 • Risicoanalyse
  Industrie / Groot- en detailhandel / Vervoer en opslag

  OSHwiki-artikel over intern transport en de behandeling van goederen

  Leveringen, overslag van goederen, verzending of opslag maken deel uit van de processen op veel werkplekken. Daarnaast omvat de logistieke sector een breed scala aan activiteiten, zoals containerontvangst, transport en logistieke centra.
 • OIRA / Risicoanalyse
  Landbouw, bosbouw en visserij

  Nieuwe OiRA-tool voor de sierteelt gelanceerd

  Een nieuwe tool voor een online interactieve risicoanalyse (OiRA) geeft KMO’s in de sierteeltsector de mogelijkheid om de risico’s inzake welzijn op het werk (onder ander op het vlak van veiligheid en gezondheid) te beoordelen. OiRA Sierteelt kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen...
 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA) / Beroepsziekten / OIRA / Risicoanalyse
  Kappers

  Niet-bindende richtlijnen voor kappers

  Het Directoraat-Generaal Werkgelegenheid (DG EMPL) van de Europese Commissie (EC) heeft een reeks niet-bindende richtlijnen voor kappers en kapsters uitgebracht. De richtlijnen bieden algemene informatie over risicoanalyse, specifieke richtsnoeren op het vlak van veiligheid en gezondheid op het...
 • Ergonomie / Risicoanalyse

  Praktijkrichtlijn risicoanalyse ergonomie

  De beroepsvereniging voor ergonomie VerV heeft een praktijkrichtlijn ontwikkeld die aan de hand van 5 stellingen beschrijft hoe de risicoanalyse ergonomie er uit ziet, welke elementen ze bevat en welke actoren betrokken zijn.
 • Risicoanalyse

  Risico’s op de werkvloer? Werk eenvoudig samen aan veiligheid met de Pharius RiskReporter app

  Het is belangrijk om iedereen op de werkvloer te betrekken in het veiliger maken van de werkplek. Maar hoe krijgt men iedereen effectief mee in het melden van deze risico’s? Juist door het melden van risico’s zo eenvoudig mogelijk te maken en dit voor iedereen in de organisatie beschikbaar te...
 • covid19
  covid19
  Biologische agentia / OIRA / Risicoanalyse

  OiRA-tool voor risicobeoordeling met betrekking tot COVID-19 op de werkplek

  De COVID-19-maatregelen worden nu in Europa beetje bij beetje versoepeld. Bedrijven en organisaties maken plannen voor een veilige terugkeer naar de werkplek. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft via zijn online interactieve platform voor...
 • afstand bewaren
  afstand bewaren
  Biologische agentia / Risicoanalyse

  ‘Social distancing’ in de bedrijven

  De overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken legt een cascade van maatregelen op aan bedrijven. Voor ondernemingen die de continuïteit van hun activiteiten wensen veilig te stellen, is het daarom cruciaal om de ‘social distancing’ regels voor de afstand van 1,5 meter...
 • coronavirus
  coronavirus
  Biologische agentia / Risicoanalyse

  Coronavirus: checklist preventie op de werkvloer

  Een mogelijke besmetting met het coronavirus vormt op de werkvloer een arbeidsrisico waar de werkgever zijn werknemers tegen moet beschermen. Om dat risico te evalueren heeft de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een checklist voor zelfcontrole...

Nieuws en evenementen

Herbeleef het colloquium “10 jaar OiRA in België: een stand van zaken en nieuwigheden”

13.11.2023 10:11 to 31.01.2024 01:01
Op 10 november 2023 organiseerde het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) een...
12.10.2023

Internationale Dag van het Zicht

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de ‘International Agency for the Prevention of Blindness’ (IAPB) hebben wereldwijd 13 miljoen...
14.06.2023

Op de blog – “Safety street”: een andere manier van communicatie rond veiligheid voor contractoren

Werken met contractoren vergt een goede communicatie, die zowel verbaal als non-verbaal kan zijn. Naast communicatie, spelen ook informatie,...
12.05.2023

Lancering van de nieuwe OiRA-tool “Bureau"

Op 12 mei 2023 werd tijdens een webinar de nieuwe OiRA-tool Bureau voorgesteld. OiRA Bureau is vooral bestemd voor organisaties met hoofdzakelijk...
13.04.2023

De ESENER-enquête en VGW in de horecasector

Personen die in de horecasector werken, worden blootgesteld aan tal van risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW):...

Lancering van de nieuwe OiRA-tool “Bureau"

12.05.2023 13:05
Op 12 mei 2023 werd tijdens een webinar de nieuwe OiRA-tool Bureau voorgesteld. OiRA Bureau is vooral bestemd voor organisaties met hoofdzakelijk...
09.01.2023

SOBANE-strategie: update brochure over risico's van brand of explosie

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft een bijgewerkte versie van de brochure uit de...
13.12.2022

Op de blog – GROENGEK(L)EURD: het kwaliteitslabel voor tuinaannemers

Op 25 september 2022 werd tijdens Green Expo het kwaliteitslabel “GroenGek(l)eurd” voor de professionele tuinaannemer voorgesteld. Het label...
03.03.2022

Nieuw onderzoeksproject van de FOD Werkgelegenheid: datamining van beroepsrisico’s voor duurzaam werk (2022 – 2026)

Eind februari 2022 stelde de Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DiOVA) van de Federale Overheidsdienst...
27.01.2022

Discussienota’s en webinar van EU-OSHA over werk in een virtuele omgeving en risicoanalyse

Twee nieuwe discussienota’s van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid (EU-OSHA) doen onderzoek naar virtuele werkomgevingen en...