SOBANE risicoanalyse strategie

De problematiek van het welzijn op het werk is in de bedrijven vooral gekend door de wetgeving en de daarmee verbonden verplichtingen voor de werkgever. Effectief optreden is immers niet altijd gemakkelijk, zelfs al zijn er veel mensen in de ondernemingen bewust van de beroepsrisico’s en van hun menselijke en economische impact.

De SOBANE-strategie is één van de methodes voor een doeltreffend en duurzaam preventiebeleid in de ondernemingen. Die strategie wordt gratis aangeboden en verspreid door de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en werd ontwikkeld met de steun van het Europees Sociaal Fonds.

Het is een globale en participatieve methode. De talrijke tools die eruit resulteren, geven alle actoren van de onderneming de mogelijkheid om hun verantwoordelijkheid op te nemen teneinde beroepsgebonden risico’s te vermijden en deze preventie in alle aspecten van het sociale, organisatorische en economische leven van de onderneming te integreren.

Een globale oplossing: de SOBANE-strategie

De SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico’s werd ontwikkeld als hulpmiddel voor een dynamisch en doeltreffend risicobeheer. Zij omvat vier interventieniveaus (Opsporing (Screening), OBservatie, ANalyse, Expertise) en laat toe om op gestructureerde wijze de middelen en de competenties aan te wenden van de werknemers en zo nodig van specialisten (bij het Analyse niveau) en van experten (bij het Expertise niveau), rekening houdend met de complexiteit van de problemen.

De eerste niveaus, Opsporing en Observatie, zijn gebaseerd op een participatieve benadering die rekening houdt met de kennis van de betrokken werknemers over hun eigen arbeidssituatie. De werknemers worden ertoe aangezet om over de problemen en de mogelijke oplossingen na te denken.

De Analyse en Expertise niveaus worden zo nodig aangewend voor de moeilijk in te schatten en op te lossen problemen. Die worden grondig onderzocht door specialisten (preventieadviseurs) en experten (bv. universiteitsprofessoren). Hun technische en wetenschappelijke kennis en hun terreinervaring zijn een aanvulling bij de praktische kennis van de werknemers over hun werksituatie.

De algemene brochure “SOBANE-strategie en opsporingsgids DEPARIS” beschrijft in detail de strategie en zijn basisprincipes:

 • De voorrang gaat naar preventie en aanpassing van het werk aan de mens.
 • De beschikbare competenties van werknemers, preventieadviseurs en deskundigen zijn complementair.
 • De werknemer moet de hoofdactor zijn en niet het voorwerp van preventie.
 • Alle problemen zijn met elkaar verbonden en de analyse van de arbeidssituaties moet globaal zijn.
 • De preventie beoogt een optimaal welzijn en een optimale productiviteit en niet alleen de naleving van wetten.
 • De preventie kan starten van zodra de risico’s zijn gekend: de kwantitatieve evaluatie kan men later uitvoeren.
 • De preventietools moeten worden ontwikkeld voor de KMO’s, waar meer dan 60% van de werknemers werken maar waar weinig of geen interne preventieadviseurs beschikbaar zijn.

Een PowerPointpresentatie presenteert de essentiële punten van de SOBANE-strategie. De pdf versie van deze presentatie is beschikbaar:

Het belang van een preventiestrategie voor risico’s

 • De wet over het welzijn op het werk naleven betekent dat er voor alle personeelsleden een risicoanalyse wordt uitgevoerd.
 • Een dynamisch risicobeheer opzetten om de risico’s van ongevallen en beroepsziekten en de ermee verbonden hoge kosten te verminderen. Dat leidt tot een betere werking van de onderneming en een beter welzijn van het personeel.
 • Een participatiecultuur in de onderneming invoeren, rekening houdend met de grenzen van iedereen, zodat de personeelsleden echt kunnen meewerken aan hun preventie en die van hun collega’s.

Moeilijkheden die vaak voorkomen

De invoering van een dynamisch risicobeheer wordt wegens de omvang en de verscheidenheid van de materies bemoeilijkt:

 • de veiligheid (elektriciteit, machines, brand, …);
 • de fysische risico’s (lawaai, thermische omgeving, trillingen, …);
 • de risico’s verbonden met gevaarlijke chemische producten en biologische agentia;
 • de musculoskeletale aandoeningen (MSA);
 • de psychosociale risico’s (PSR).

Vooral voor PSR en MSA blijkt dat het klassieke schema niet werkt, waar een expert de problemen tijdens een beperkte periode en in de plaats van de onderneming komt oplossen. Voor de KMO vormt een externe preventieadviseur een belangrijke financiële kost van zodra de opdrachten het takenpakket van het verplichte vaste bedrag overschrijden.

Tools

Om te beginnen: de Déparis-gidsen

De Déparis-gids behandelt de participatieve opsporing van risico’s die overeenkomt met het niveau “Opsporing” van de SOBANE-strategie. Tijdens een werknemersvergadering van twee uur worden problemen in de arbeidssituatie samen besproken en oplossingen voorgesteld. Dat laat toe om sommige situaties onmiddellijk te verbeteren en moeilijke problemen te identificeren.

De verschillende rubrieken van de Déparis-gids zijn een leidraad om de vergadering te leiden en het gesprek te begeleiden. De inhoud van die rubrieken werd voor talrijke sectoren en beroepen aangepast. Voor sommige grote ondernemingen zal men verschillende gidsen voor zeer verschillende arbeidssituaties hanteren.

Er bestaan momenteel 30 Déparis-gidsen.

Meer informatie en de gidsen zijn beschikbaar op BeSWIC, in de rubriek Opsporing per sector: Tools.

Voor hardnekkige problemen: de brochures per risicodomein

De Déparis-gids heeft niet tot doel om in een vergadering van twee uur alle moeilijkheden op te lossen. Voor sommige problemen worden er concrete en snel uitvoerbare oplossingen gevonden. Voor andere zal er meer tijd nodig zijn om de oplossingen verder uit te werken die tijdens de Déparis vergadering werden opgeworpen.

Men stapt dan over naar het tweede niveau van de Observatie, die ook tijdens een participatieve vergadering wordt uitgevoerd. Die Observatie focust op een bepaald specifiek probleem: lawaai, gevaarlijke chemische producten, brandrisico, een relatieprobleem, werkbelasting of stress.

Om de Observatie-vergadering te leiden, werden er tools ontwikkeld voor 15 risicodomeinen die in de vorm van brochures beschikbaar zijn. Die brochures omvatten ook nuttige instrumenten op het niveau van de Analyse om meer ingewikkelde problemen met behulp van een deskundige (preventieadviseur) aan te pakken. De deskundige zal in samenwerking met de onderneming een oplossing helpen zoeken, rekening houdend met de bedenkingen en de resultaten die tijdens de Observatie en Opsporing niveaus zijn geformuleerd.

Tenslotte geven die brochures meer uitleg over wat de betrokkenen op het terrein kunnen verwachten van de experten die op het niveau van de Expertise aanvullend zouden kunnen tussenkomen voor zeer ingewikkelde problemen, altijd in samenwerking met de actoren uit de vorige niveaus.

Er zijn 15 brochures per risicodomein.

Meer informatie over de Sobane methodes per risicofactor is beschikbaar op BeSWIC, in de rubriek Observatie – Analyse – Expertise per risicofactor: Tools > De Sobane methodes per risicofactor.

Bovendien zijn de tools op die website beschikbaar en kunnen ze vervolledigd en aangepast worden volgens de noden van de preventieadviseur en de realiteit van het terrein waarmee hij of zij wordt geconfronteerd.

Risicoanalyse - Externe documentatie

Steunpunt RI&E-instrumenten (Nederland)

Het Steunpunt RI&E-instrumenten bestaat uit een werkgroep van de Stichting van de Arbeid en een uitvoerend secretariaat, ondergebracht bij de Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). Het Steunpunt is met steun van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) tot stand gekomen.

De website biedt actuele en betrouwbare informatie, waaronder de laatste stand van zaken wat betreft het overzicht van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) instrumenten en de erkenningen daarvan. Hierdoor kunnen werkgevers snel en relatief eenvoudig een geschikt RI&E-instrument vinden en daarmee mede aan hun verplichting voldoen.

Meer informatie op de website van het Steunpunt RI&E.

Dossier “Évaluation des risques professionnels" (INRS – Frankrijk)

Op de website van het ’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles’ (INRS), in het Frans, het dossier “Évaluation des risques professionnels”.

Tak preventie SuvaPro (SUVA - Zwitserland)

De SUVA is een zelfstandige onderneming van publiek recht die ongeveer 123 000 ondernemingen, dit zijn 1,97 miljoen werknemers en werklozen, verzekert tegen de gevolgen van ongevallen en beroepsziektes.

Meer informatie op de website van SUVA (in het Frans, Engels, Duits of Italiaans) in de rubriek Suva > Prévention > Travail: Le travail en sécurité.

Risicoanalyse - Tools

SOBANE risicoanalyse strategie (FOD Werkgelegenheid - België)

De rubriek SOBANE risicoanalyse strategie biedt op zeer volledige wijze toelichting bij de SOBANE-strategie, haar verschillende niveaus en de inhoud van de voorgestelde tools. De verschillende tools zijn beschikbaar en kunnen worden vervolledigd en aangepast volgens de noden van de preventieadviseur en de werkelijkheid van het terrein waarmee hij of zij wordt geconfronteerd.

Opsporingstools per sector

De Deparis-gidsen (SOBANE) maken het mogelijk om het geheel van een arbeidssituatie op een participatieve manier te benaderen, op basis van de reële arbeidsactiviteit, teneinde acties te bepalen waardoor de arbeidsomstandigheden kunnen worden verbeterd. Het gaat om instrumenten om een ergonomische aanpak in te voeren.

De gidsen zijn beschikbaar in de rubriek Opsporing per sector: Tools.

De Sobane methodes per risicofactor

De methodes zijn beschikbaar in de rubriek Observatie – Analyse – Expertise: Tools > De Sobane methodes per risicofactor.

Andere specifieke tools voor diverse risico’s zijn beschikbaar in de verschillende thema’s van BeSWIC, in de module Tools.

OiRA-tools (EU-OSHA – Europese Unie)

De OiRA-tools kunnen kleine ondernemingen helpen om een risicoanalyse uit te voeren en preventieacties te bepalen.

Meer informatie is beschikbaar op de website van het OiRA project: Online Interactive Risk Assessment - OiRA.

E-learning welzijn op het werk (e-campus – België)

Door middel van animaties, afbeeldingen, video's, ... kan men met deze gebruiksvriendelijke tool de wetgeving inzake welzijn op het werk en de belangrijkste principes daarvan op een eenvoudige manier begrijpen om de bewustwording te vergroten en beroepsrisico's in elk bedrijf te voorkomen.

Meer info daarover is beschikbaar in de module Tools > E-learning om de eerste stappen op vlak van welzijn op het werk te zetten (gezondheid, veiligheid, PSR, MSA…) (e-campus – België).

Risicoanalyse - Publicaties

De risicoanalyse (FOD Werkgelegenheid – België – 2021)

Deze brochure behandelt het concept risicoanalyse en de wijze waarop dit concept kan gehanteerd worden om preventiemaatregelen vast te stellen op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk.

De wetgeving over het welzijn op het werk legt deze aanpak op, met als voornaamste betrachting het behalen van de doelstellingen van een veilig en gezond werk. Na een omschrijving van het begrip dynamisch risicobeheersingssysteem gaat de brochure dieper in op de uitvoering van de risicoanalyse. Bij een dergelijke analyse kunnen verschillende methoden worden aangewend voor de opsporing van gevaren, de bepaling van risicofactoren en de evaluatie van risico's.

Deze brochure is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Risicoanalyse (De).

De reeks publicaties SOBANE-strategie (FOD Werkgelegenheid – België)

De SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico’s werd ontwikkeld voor een dynamisch en doeltreffend risicobeheer. Zij omvat vier interventieniveaus: Opsporing (Screening), OBservatie, ANalyse, Expertise.

Alle publicaties van de SOBANE-strategie zijn ook in moduleerbare versie beschikbaar op BeSWIC in de rubriek Sobane risicoanalyse strategie.

 • SOBANE-strategie en opsporingsmethode DEPARIS

Deze brochure is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > SOBANE-strategie en opsporingsmethode DEPARIS.

 • Overleggidsen Deparis

De Deparis-gidsen (SOBANE) maken het mogelijk om het geheel van een arbeidssituatie op een participatieve manier te benaderen, op basis van de reële arbeidsactiviteit, teneinde acties te bepalen waardoor de arbeidsomstandigheden kunnen worden verbeterd. Het gaat om instrumenten voor het invoeren van een ergonomische aanpak.

De Deparis overleggidsen per sector zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties:

 • Reeks SOBANE-strategie: het beheer van beroepsgebonden risico’s

De brochures per risicofactor zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties:

Parlementaire vragen

 • 379 Kamer - Veiligheid productie elektrisch aangedreven voertuigen

Risicoanalyse - Regelgeving

Meer informatie daarover en de reglementaire teksten staan op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema’s > Welzijn op het werk > Algemene beginselen > Algemene principes betreffende het welzijnsbeleid.

In de praktijk

 • coronavirus
  coronavirus
  Biologische agentia / Risicoanalyse

  Coronavirus: checklist preventie op de werkvloer

  Een mogelijke besmetting met het coronavirus vormt op de werkvloer een arbeidsrisico waar de werkgever zijn werknemers tegen moet beschermen. Om dat risico te evalueren heeft de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een checklist voor zelfcontrole...
 • Ergonomie / Risicoanalyse

  Praktijkrichtlijn risicoanalyse ergonomie

  De beroepsvereniging voor ergonomie VerV heeft een praktijkrichtlijn ontwikkeld die aan de hand van 5 stellingen beschrijft hoe de risicoanalyse ergonomie er uit ziet, welke elementen ze bevat en welke actoren betrokken zijn.
 • Risicoanalyse

  Risico’s op de werkvloer? Werk eenvoudig samen aan veiligheid met de Pharius RiskReporter app

  Het is belangrijk om iedereen op de werkvloer te betrekken in het veiliger maken van de werkplek. Maar hoe krijgt men iedereen effectief mee in het melden van deze risico’s? Juist door het melden van risico’s zo eenvoudig mogelijk te maken en dit voor iedereen in de organisatie beschikbaar te...
 • covid19
  covid19
  Biologische agentia / OIRA / Risicoanalyse

  OiRA-tool voor risicobeoordeling met betrekking tot COVID-19 op de werkplek

  De COVID-19-maatregelen worden nu in Europa beetje bij beetje versoepeld. Bedrijven en organisaties maken plannen voor een veilige terugkeer naar de werkplek. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft via zijn online interactieve platform voor...
 • afstand bewaren
  afstand bewaren
  Biologische agentia / Risicoanalyse

  ‘Social distancing’ in de bedrijven

  De overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken legt een cascade van maatregelen op aan bedrijven. Voor ondernemingen die de continuïteit van hun activiteiten wensen veilig te stellen, is het daarom cruciaal om de ‘social distancing’ regels voor de afstand van 1,5 meter...
 • veiligheidshandboek 2020
  veiligheidshandboek 2020
  Elektrische installaties / Werken op hoogte / Elektromagnetische velden / Risicoanalyse

  Veilig werken aan of nabij mobiel netwerkinfrastructuur

  Werken aan of in de nabijheid van een gsm-mast is niet zonder risico. De operatoren voor mobiele telefonie in België evalueerden de gevaren verbonden aan de aanwezigheid van elektromagnetische velden. Ze bundelden in een veiligheidshandboek een aantal werkprocedures om gevaarlijke situaties te...
 • oira horeca
  oira horeca
  OIRA / Risicoanalyse
  Verschaffen accommodatie en maaltijden

  OiRA-tool voor horeca

  Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een nieuwe OiRA-tool voor de horecasector voorgesteld. De inhoud van deze online tool voor de risicoanalyse in kleine bedrijven (hotels, restaurants en cafés) werd uitgewerkt in nauwe samenwerking met de...
 • Werkomgeving
  Werkomgeving
  OIRA / Risicoanalyse
  Onderwijs

  Met OiRA voor een veiliger werkomgeving op school

  De Europese sociale partners voor het onderwijs, EVO en EFEE, hebben in samenwerking met het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) ten behoeve van de voor- en vroegschoolse educatie en van de middelbare scholen twee onlinetools ontwikkeld voor de beoordeling van...
 • oira autobus
  oira autobus
  OIRA / Risicoanalyse
  Vervoer en opslag

  Gratis risicoanalyse-tool voor de autocar en autobus sector

  De nieuwe OiRA tool voor de sector van autocar en autobus werd op 9 oktober 2019 voorgesteld. Met de gratis OiRA software, dat staat voor “Online interactive Risk Assessment”, kan men in kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) risicoanalyses op een eenvoudige en kosteneffectieve manier...
 • osh_001547_1.jpg
  OIRA coiffeur
  OIRA / Risicoanalyse
  Kappers

  Nieuwe OIRA tool voor kappers

  Om kappers en kapsters te ondersteunen bij de analyse en preventie van de risico’s die bij hun beroep horen, heeft het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) een tool voor een online interactieve risicoanalyse (OIRA) ontwikkeld die gratis en voor iedereen...

Nieuws en evenementen

24.02.2021

Update van de brochure van de FOD Werkgelegenheid over risicoanalyse

De risicoanalyse vormt de basis van de wetgeving inzake welzijn op het werk. De brochure over risicoanalyse werd in 2009 opgesteld door de betrokken...
18.02.2021

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat en veilig en gezond werken in de landbouw: de uitdaging van biomechanische risicobeoordeling

De landbouw is een sector met een hoog risico op aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Door de gevarieerde aard van het werk is het maken van een...
oira partners
oira partners
13.01.2021

Omgaan met beroepsrisico’s: de impact van OiRA

OiRA, het uniek platform van gratis beschikbare interactieve onlinetools voor risicobeoordelingen, betekent een toegevoegde waarde voor de micro- en...
Sobane
Sobane
24.06.2020

Integratie van de SOBANE website en al haar methodes in BeSWIC

Na de lancering van deze nieuwe BeSWIC website en de nieuwe website van de FOD Werkgelegenheid is het nu de beurt aan de SOBANE website. De SOBANE...
napo_new_2.jpg
30.05.2017

Napo-video over online risicobeoordeling

In een filmpje van tweeënhalf minuten laat Napo zijn baas kennismaken met OiRA, de gratis en gebruiksvriendelijke online tool waarmee kleine...
logo_nl.gif
18.01.2017

Beroepsgerelateerde kankers, een prioriteit voor Europa

De Europese Commissie heeft voorgesteld om grenswaarden vast te stellen voor zeven kankerverwekkende stoffen. De Commissie heeft een gids...