Terughoudendheid van de vakbonden

 

51. Wat is onze rol tegenover de SOBANE-strategie ?

De rol van de vakbonden is de verdediging van de belangen van alle werknemers in de onderneming, de analyse van het beleid en de demarche inzake preventie die door de PA of de onderneming wordt voorgesteld, erop toezien of deze optimaal functioneert, met name door van hun zijde de werknemers te informeren en toe te zien op de uitwerking en de toepassing van doeltreffende actieplannen. De SOBANE strategie past hier dan ook perfect in.

52. Wat is de rol van het CPBW ?

Het CPBW is het forum voor discussie over het beleid en de preventiedemarche van de onderneming. Het moet dus nadenken en een advies geven over de voorwaarden voor toepassing van de strategie en gebruik van de Déparis-overleggids. Dit omvat: het engagement van de directie, de middelen die de hiërarchische lijn ter beschikking worden gesteld, de selectie van de “arbeidssituaties”, de algemene organisatie van de vergaderingen, de bespreking van de voorgestelde maatregelen, de uitwerking van de actieplannen, de toepassing ervan, …

53. Is deze benadering niet bedoeld om de vakbonden en het CPBW te passeren en buitenspel te zetten ?

De vakbondsorganisaties toonden een enthousiaste en onvoorwaardelijke belangstelling voor een demarche waarbij de werknemer wordt beschouwd als interveniënt naar wie wordt geluisterd. De strategie, die wordt toegepast in naleving van de basisprincipes (sectie 2 van het SOBANE-document) en van de procedure die gedetailleerd wordt beschreven in sectie 8, betrekt de vakbondsorganisaties en het CPBW rechtstreeks als tussenpersoon en regulator.

54. Zoals wij, hebben SOBANE en Déparis belangstelling voor het welzijn van de werknemers. Gaan de problemen die tijdens de vergaderingen worden aangehaald, niet worden beschouwd als tekortkomingen van onze zijde?

Het antwoord op deze vrees is hetzelfde als voor deze van de hiërarchie (vraag 37) en de PA’s (vraag 45). Wanneer de basisprincipes en de procedure voor toepassing worden nageleefd, zullen de vergaderingen leiden tot procedures voor verbetering. De werknemers zullen dan eerder belangstelling hebben voor de toekomst van deze voorstellen dan wel voor het zoeken naar “fouten” of “tekortkomingen” van wie dan ook.

55. Waarom worden de werknemers individueel benaderd en niet via hun vertegenwoordigers ?

Een Déparis-vergadering wordt niet meteen georganiseerd door een paar mensen uit te nodigen om te discussiëren.

Opdat de Déparis-vergadering leidt tot concrete en onmiddellijk toepasbare voorstellen, is het onontbeerlijk dat hierin sleutelwerknemers van de arbeidssituatie zitten, evenals het lokale management en mensen van de diensten. Deze werknemers moeten persoonlijk over de doelstellingen worden geïnformeerd, waaruit deze bestaan, wat van hen wordt verwacht, de verhoopte resultaten, het gevolg, … Dit gebeurt enkel wanneer deze doelstellingen en demarches binnen de onderneming werden besproken en werden goedgekeurd door de directie, de vakbondsorganisaties, het CPBW. Tijdens dit proces zullen de werknemers worden geïnformeerd door hun vertegenwoordigers, de PA.

56. Wij zijn beter dan de werknemers in staat op de problemen te wijzen.

Dat is eventueel zo voor de algemene problemen, maar moeilijk verdedigbaar voor specifieke gevallen. Het zal met name gaan over waar de pallet moet worden geplaatst, wat de beste opslagplaats is of de frequentie van onderhoud van bepaald gereedschap, waar de vuilbakken moeten staan, hoe de taken ’s morgens moeten worden verdeeld, … Daarom zijn de werknemers van de arbeidssituatie onontbeerlijk.

Een vertegenwoordiger van de werknemers kan de discussie verrijken wegens zijn kennis van de onderneming en zijn positie. Zijn aanwezigheid mag evenwel niet ten koste gaan van de aanwezigheid van het lokale personeel.

57. De directie zal meer belangstelling hebben voor de voorstellen die de productie kunnen verbeteren dan voor deze die uitsluitend het welzijn van de werknemers betreffen.

Dit is inderdaad een mogelijk risico. Een groot risico want dergelijke houding zou de geloofwaardigheid van het systeem helemaal op het spel zetten. Het is dus belangrijk dat de directie zich expliciet engageert dit onderscheid niet te maken en voor alle voorgestelde maatregelen dezelfde belangstelling te tonen omdat ze uitgaan van mensen die betrokken zijn bij een algemene verbetering van de arbeidssituatie.

In dit verband speelt het CPBW een rol door de vergaderingverslagen te onderzoeken en de toepassing van de actieplannen uit te werken en hierop toe te zien.

Het is vooral een opdracht van de PA toe te zien op de opvolging van dit standpunt.

58. De directie vraagt van de werknemers zich uit te spreken, maar spreekt zichzelf niet uit over de toekomst van de onderneming, de beschikbare middelen, de vooruitzichten inzake werkgelegenheid, …

Dit maakt deel uit van het informatiebeleid binnen de ondernemingsraad.

Het is duidelijk dat onzekerheid over de toekomst van de onderneming meer twijfel doet rijzen over de doelstellingen van de directie die zich in een participatieproces engageert. In dergelijke omstandigheden is het participatieve proces niet mogelijk: de werknemers zullen uiteraard niet aanvaarden mee te werken aan een proces dat kan leiden tot bijvoorbeeld een personeelsvermindering of hun eigen ontslag. Het is aan de werknemersvertegenwoordigers en het CPBW om de toestand op te helderen.

59. De directie en de hiërarchische lijn gebruiken deze methode om van de werknemers de goedkeuring te krijgen over maatregelen waartoe ze reeds hebben beslist.

Nogmaals, het is aan de werknemersvertegenwoordigers en het CPBW om de toestand op te helderen.

Dit blijkt evenwel weinig waarschijnlijk: het opdringen van zijn standpunten zal niet zomaar mogelijk zijn aangezien het woord geven wordt aan het personeel en overleg opgestart wordt met gidsen die, zoals de Déparis-gids, alle aspecten van de arbeidssituatie bestrijken, inclusief de psychosociale aspecten.

60. Met de Déparis-gids kan de PA zich onttrekken aan de risicoanalyse en tegelijk de wet naleven. Hij delegeert de animatie naar de opzichter en kan er zich volledig van distantiëren.

Dat is uiteraard niet de bedoeling en het experiment zal snel uitdraaien op mislukking en terughoudendheid indien de PA zich op die manier gedraagt. De idee is daarentegen de betrokkenen de verantwoordelijkheid over hun levensomstandigheden terug te geven en de PA een doeltreffendere rol van beheerder van het project als geheel te laten spelen (zie vraag 46). Dit stemt overeen met de moderne benadering van de wet op het welzijn: de werkgever is verantwoordelijk en de analyse van de risico’s en de preventie ervan vallen onder de hiërarchische lijn en niet onder een PA.

Risicoanalyse - Externe documentatie

Steunpunt RI&E-instrumenten (Nederland)

Het Steunpunt RI&E-instrumenten bestaat uit een werkgroep van de Stichting van de Arbeid en een uitvoerend secretariaat, ondergebracht bij de Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). Het Steunpunt is met steun van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) tot stand gekomen.

De website biedt actuele en betrouwbare informatie, waaronder de laatste stand van zaken wat betreft het overzicht van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) instrumenten en de erkenningen daarvan. Hierdoor kunnen werkgevers snel en relatief eenvoudig een geschikt RI&E-instrument vinden en daarmee mede aan hun verplichting voldoen.

Meer informatie op de website van het Steunpunt RI&E.

Dossier “Évaluation des risques professionnels" (INRS – Frankrijk)

Op de website van het ’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles’ (INRS), in het Frans, het dossier “Évaluation des risques professionnels”.

Tak preventie SuvaPro (SUVA - Zwitserland)

De SUVA is een zelfstandige onderneming van publiek recht die ongeveer 123 000 ondernemingen, dit zijn 1,97 miljoen werknemers en werklozen, verzekert tegen de gevolgen van ongevallen en beroepsziektes.

Meer informatie op de website van SUVA (in het Frans, Engels, Duits of Italiaans) in de rubriek Suva > Prévention > Travail: Le travail en sécurité.

Risicoanalyse - Tools

SOBANE risicoanalyse strategie (FOD Werkgelegenheid - België)

De rubriek SOBANE risicoanalyse strategie biedt op zeer volledige wijze toelichting bij de SOBANE-strategie, haar verschillende niveaus en de inhoud van de voorgestelde tools. De verschillende tools zijn beschikbaar en kunnen worden vervolledigd en aangepast volgens de noden van de preventieadviseur en de werkelijkheid van het terrein waarmee hij of zij wordt geconfronteerd.

Opsporingstools per sector

De Deparis-gidsen (SOBANE) maken het mogelijk om het geheel van een arbeidssituatie op een participatieve manier te benaderen, op basis van de reële arbeidsactiviteit, teneinde acties te bepalen waardoor de arbeidsomstandigheden kunnen worden verbeterd. Het gaat om instrumenten om een ergonomische aanpak in te voeren.

De gidsen zijn beschikbaar in de rubriek Opsporing per sector: Tools.

De Sobane methodes per risicofactor

De methodes zijn beschikbaar in de rubriek Observatie – Analyse – Expertise: Tools > De Sobane methodes per risicofactor.

Andere specifieke tools voor diverse risico’s zijn beschikbaar in de verschillende thema’s van BeSWIC, in de module Tools.

OiRA-tools (EU-OSHA – Europese Unie)

De OiRA-tools kunnen kleine ondernemingen helpen om een risicoanalyse uit te voeren en preventieacties te bepalen.

Meer informatie is beschikbaar op de website van het OiRA project: Online Interactive Risk Assessment - OiRA.

E-learning welzijn op het werk (e-campus – België)

Door middel van animaties, afbeeldingen, video's, ... kan men met deze gebruiksvriendelijke tool de wetgeving inzake welzijn op het werk en de belangrijkste principes daarvan op een eenvoudige manier begrijpen om de bewustwording te vergroten en beroepsrisico's in elk bedrijf te voorkomen.

Meer info daarover is beschikbaar in de module Tools > E-learning om de eerste stappen op vlak van welzijn op het werk te zetten (gezondheid, veiligheid, PSR, MSA…) (e-campus – België).

Risicoanalyse - Publicaties

De risicoanalyse (FOD Werkgelegenheid – België – 2021)

Deze brochure behandelt het concept risicoanalyse en de wijze waarop dit concept kan gehanteerd worden om preventiemaatregelen vast te stellen op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk.

De wetgeving over het welzijn op het werk legt deze aanpak op, met als voornaamste betrachting het behalen van de doelstellingen van een veilig en gezond werk. Na een omschrijving van het begrip dynamisch risicobeheersingssysteem gaat de brochure dieper in op de uitvoering van de risicoanalyse. Bij een dergelijke analyse kunnen verschillende methoden worden aangewend voor de opsporing van gevaren, de bepaling van risicofactoren en de evaluatie van risico's.

Deze brochure is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Risicoanalyse (De).

De reeks publicaties SOBANE-strategie (FOD Werkgelegenheid – België)

De SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico’s werd ontwikkeld voor een dynamisch en doeltreffend risicobeheer. Zij omvat vier interventieniveaus: Opsporing (Screening), OBservatie, ANalyse, Expertise.

Alle publicaties van de SOBANE-strategie zijn ook in moduleerbare versie beschikbaar op BeSWIC in de rubriek Sobane risicoanalyse strategie.

 • SOBANE-strategie en opsporingsmethode DEPARIS

Deze brochure is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > SOBANE-strategie en opsporingsmethode DEPARIS.

 • Overleggidsen Deparis

De Deparis-gidsen (SOBANE) maken het mogelijk om het geheel van een arbeidssituatie op een participatieve manier te benaderen, op basis van de reële arbeidsactiviteit, teneinde acties te bepalen waardoor de arbeidsomstandigheden kunnen worden verbeterd. Het gaat om instrumenten voor het invoeren van een ergonomische aanpak.

De Deparis overleggidsen per sector zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties:

 • Reeks SOBANE-strategie: het beheer van beroepsgebonden risico’s

De brochures per risicofactor zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties:

Parlementaire vragen

 • 379 Kamer - Veiligheid productie elektrisch aangedreven voertuigen

Risicoanalyse - Regelgeving

Meer informatie daarover en de reglementaire teksten staan op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema’s > Welzijn op het werk > Algemene beginselen > Algemene principes betreffende het welzijnsbeleid.

In de praktijk

 • OIRA / Risicoanalyse

  OiRA in België: ontdek de nieuwe functies

  Op 10 november 2023 organiseerde het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) een colloquium rond het 10-jarig bestaan in België van OiRA, de tool voor een online interactieve risicoanalyse.
 • OIRA / Risicoanalyse
  Administratieve en ondersteunende diensten / Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

  OiRA Bureau

  In mei 2023 werd een nieuwe tool voor een online interactieve risicoanalyse (OiRA) rond bureauwerk gelanceerd. OiRA Bureau is vooral bestemd voor organisaties met hoofdzakelijk kantoorwerk zoals notariaten, advocatenkantoren, uitzendkantoren, bank- en verzekeringskantoren, boekhoudkantoren, IT-...
 • Risicoanalyse
  Industrie / Groot- en detailhandel / Vervoer en opslag

  OSHwiki-artikel over intern transport en de behandeling van goederen

  Leveringen, overslag van goederen, verzending of opslag maken deel uit van de processen op veel werkplekken. Daarnaast omvat de logistieke sector een breed scala aan activiteiten, zoals containerontvangst, transport en logistieke centra.
 • OIRA / Risicoanalyse
  Landbouw, bosbouw en visserij

  Nieuwe OiRA-tool voor de sierteelt gelanceerd

  Een nieuwe tool voor een online interactieve risicoanalyse (OiRA) geeft KMO’s in de sierteeltsector de mogelijkheid om de risico’s inzake welzijn op het werk (onder ander op het vlak van veiligheid en gezondheid) te beoordelen. OiRA Sierteelt kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen...
 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA) / Beroepsziekten / OIRA / Risicoanalyse
  Kappers

  Niet-bindende richtlijnen voor kappers

  Het Directoraat-Generaal Werkgelegenheid (DG EMPL) van de Europese Commissie (EC) heeft een reeks niet-bindende richtlijnen voor kappers en kapsters uitgebracht. De richtlijnen bieden algemene informatie over risicoanalyse, specifieke richtsnoeren op het vlak van veiligheid en gezondheid op het...
 • Ergonomie / Risicoanalyse

  Praktijkrichtlijn risicoanalyse ergonomie

  De beroepsvereniging voor ergonomie VerV heeft een praktijkrichtlijn ontwikkeld die aan de hand van 5 stellingen beschrijft hoe de risicoanalyse ergonomie er uit ziet, welke elementen ze bevat en welke actoren betrokken zijn.
 • Risicoanalyse

  Risico’s op de werkvloer? Werk eenvoudig samen aan veiligheid met de Pharius RiskReporter app

  Het is belangrijk om iedereen op de werkvloer te betrekken in het veiliger maken van de werkplek. Maar hoe krijgt men iedereen effectief mee in het melden van deze risico’s? Juist door het melden van risico’s zo eenvoudig mogelijk te maken en dit voor iedereen in de organisatie beschikbaar te...
 • covid19
  covid19
  Biologische agentia / OIRA / Risicoanalyse

  OiRA-tool voor risicobeoordeling met betrekking tot COVID-19 op de werkplek

  De COVID-19-maatregelen worden nu in Europa beetje bij beetje versoepeld. Bedrijven en organisaties maken plannen voor een veilige terugkeer naar de werkplek. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft via zijn online interactieve platform voor...
 • afstand bewaren
  afstand bewaren
  Biologische agentia / Risicoanalyse

  ‘Social distancing’ in de bedrijven

  De overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken legt een cascade van maatregelen op aan bedrijven. Voor ondernemingen die de continuïteit van hun activiteiten wensen veilig te stellen, is het daarom cruciaal om de ‘social distancing’ regels voor de afstand van 1,5 meter...
 • coronavirus
  coronavirus
  Biologische agentia / Risicoanalyse

  Coronavirus: checklist preventie op de werkvloer

  Een mogelijke besmetting met het coronavirus vormt op de werkvloer een arbeidsrisico waar de werkgever zijn werknemers tegen moet beschermen. Om dat risico te evalueren heeft de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een checklist voor zelfcontrole...

Nieuws en evenementen

Herbeleef het colloquium “10 jaar OiRA in België: een stand van zaken en nieuwigheden”

13.11.2023 10:11 to 31.01.2024 01:01
Op 10 november 2023 organiseerde het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) een...
12.10.2023

Internationale Dag van het Zicht

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de ‘International Agency for the Prevention of Blindness’ (IAPB) hebben wereldwijd 13 miljoen...
14.06.2023

Op de blog – “Safety street”: een andere manier van communicatie rond veiligheid voor contractoren

Werken met contractoren vergt een goede communicatie, die zowel verbaal als non-verbaal kan zijn. Naast communicatie, spelen ook informatie,...
12.05.2023

Lancering van de nieuwe OiRA-tool “Bureau"

Op 12 mei 2023 werd tijdens een webinar de nieuwe OiRA-tool Bureau voorgesteld. OiRA Bureau is vooral bestemd voor organisaties met hoofdzakelijk...
13.04.2023

De ESENER-enquête en VGW in de horecasector

Personen die in de horecasector werken, worden blootgesteld aan tal van risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW):...

Lancering van de nieuwe OiRA-tool “Bureau"

12.05.2023 13:05
Op 12 mei 2023 werd tijdens een webinar de nieuwe OiRA-tool Bureau voorgesteld. OiRA Bureau is vooral bestemd voor organisaties met hoofdzakelijk...
09.01.2023

SOBANE-strategie: update brochure over risico's van brand of explosie

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft een bijgewerkte versie van de brochure uit de...
13.12.2022

Op de blog – GROENGEK(L)EURD: het kwaliteitslabel voor tuinaannemers

Op 25 september 2022 werd tijdens Green Expo het kwaliteitslabel “GroenGek(l)eurd” voor de professionele tuinaannemer voorgesteld. Het label...
03.03.2022

Nieuw onderzoeksproject van de FOD Werkgelegenheid: datamining van beroepsrisico’s voor duurzaam werk (2022 – 2026)

Eind februari 2022 stelde de Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DiOVA) van de Federale Overheidsdienst...
27.01.2022

Discussienota’s en webinar van EU-OSHA over werk in een virtuele omgeving en risicoanalyse

Twee nieuwe discussienota’s van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid (EU-OSHA) doen onderzoek naar virtuele werkomgevingen en...