Laboratoria voor metingen op de werkplaats

In sommige gevallen moet de werkgever een beroep doen op een erkend laboratorium om metingen uit te voeren van de atmosfeer op de werkplaats, van producten of fysische agentia op de werkplaats (straling, lawaai, temperatuur, ...).

Om te worden erkend, moet een laboratorium voldoen aan een aantal criteria met betrekking tot de uitrusting (beschikken over lokalen, wetenschappelijke apparatuur, wetenschappelijke en technische documentatie, ...) en de werking ervan (ISO 17025 toepassen, de kwaliteitscontrole van de analyses door de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk aanvaarden, een jaarverslag opstellen, ...).

De erkenningsaanvragen moeten worden gericht aan de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het aanvraagformulier voor een erkenning van een laboratorium en uitleg over de procedure zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de module Procedures en formulieren> Erkenningsprocedure voor analyselaboratoria van toxische stoffen op de werkplaats.

Laboratoria voor metingen op de werkplaats - Externe documentatie – studiedag

Studiedag “Accreditatie bij erkende labo’s voor werkplaatsmetingen: nut en meerwaarde” (FOD Werkgelegenheid – België – 2022)

Tijdens deze studievoormiddag, die plaatsvond op 18 november 2022, werd de huidige stand van zaken van werkplaatsmetingen geschetst, werd het accreditatiegebeuren uitvoerig toegelicht door de Belgische accreditatie-instelling BELAC en deelde een geaccrediteerd laboratorium zijn ervaringen met accreditatie.

Werkplaatsmetingen vormen een belangrijk onderdeel van het beleid ter bescherming van werknemers tegen blootstelling aan chemische en fysische agentia. Kennis van de blootstelling is onontbeerlijk voor het uitvoeren van de risicoanalyse en het optimaliseren van de preventiemaatregelen.

Werkplaatsmetingen moeten door competente en onpartijdige laboratoria worden uitgevoerd. Een NBN EN ISO/IEC 17025 accreditatie laat laboratoria toe om hun competente, consistente en onpartijdige werking te bewijzen. Dit zorgt voor meer vertrouwen bij de gebruikers van de meetresultaten: o.a. de preventieadviseurs, de leden van de Comités PBW, de arbeidsinspecteurs. Omdat deze accreditatie gebaseerd is op een internationale norm, opent ze ook mogelijkheden voor dienstverlening in het buitenland.

Presentaties op de studiedag

Q&A studievoormiddag accreditatie

In de opleiding preventieadviseur arbeidshygiëne komen metingen uitgebreid aan bod. Moet het volgens jullie naar de toekomst toe mogelijk blijven dat een preventieadviseur arbeidshygiëne monsternemingen doet of zou dit enkel door de laborant van het erkende laboratorium mogen gebeuren?

Het is niet de bedoeling te raken de wettelijke bepalingen die verband houden met de personen die een monsterneming/analyse mogen uitvoeren. In geval van een erkende meting moet de monsterneming gebeuren door een werknemer van het erkende laboratorium dat ook de analyse uitvoert. In alle andere gevallen kan dat gebeuren door een preventieadviseur arbeidshygiëne.

In de toekomst kunnen nog bijkomende aanpassingen aan de wetgeving gebeuren om de kwantiteit en kwaliteit van de werkplaatsmetingen te verhogen. Dan kan onder meer op monsterneming gefocust worden. Eén van de mogelijke pistes zou dan accreditatie van interne/externe diensten PBW voor monsterneming kunnen zijn.

Wat is de impact van een toekomstige invoering van een accreditatieverplichting op de veiligheid & gezondheid van werknemers? Is er een impact assessment gebeurd?

Met de invoering van deze accreditatieverplichting wordt aangesloten bij de bredere samenwerking tussen BELAC en Belgische overheden (zie Presentatie Ellen Somers (PDF, 1,92 MB) met als doel het verhogen van de kwaliteit van en het vertrouwen in diensten en producten. De bedoeling van deze studievoormiddag was dan ook om duidelijk en gedetailleerd aan de deelnemers uit te leggen wat accreditatie inhoudt.

Er is geen specifieke impact assessment gebeurd, maar de toegevoegde waarde is duidelijk. Uit de uiteenzetting van VITO (zie Presentatie Françoise Geyskens (PDF, 536 KB)) blijkt duidelijk dat accreditatie en erkenning elkaar aanvullen: accreditatie zet aan tot continue interne verbetering; erkenning gaat dieper in op de praktijk van de werkplaatsmetingen. Dit leidt tot een betere kwaliteit van werkplaatsmetingen.

Kunnen milieumetingsexperten als technisch auditeur ingezet worden voor werkplaatsmetingen?

Indien er een tekort zou zijn aan werkplaatsmetingexperten kunnen milieumetingexperten ingezet worden als technisch auditeur voor werkplaatsmetingen.

Vele gevaarlijke stoffen vormen zowel in het milieu als op de werkplaats een probleem. De gebruikte analytische technieken zijn vaak dezelfde, met lage detectielimieten omdat concentraties in het milieu doorgaans lager zijn dan deze op de werkplaats.

Monsterneming op de werkplaats kan in bepaalde gevallen complexer zijn wegens niet continue processen en afwisseling in de taken van de werknemer waarbij persoonlijke monsterneming gebeurt.  Milieumetingexperten kunnen hier rekening mee houden, zelfs al dienen ze het in hun eigen domein in mindere mate toe te passen. Bovendien wordt een mogelijk gebrek aan ervaring in monsterneming op de werkplaats van een technisch auditeur opgevangen door de erkenningsaudit van de FOD WASO, tijdens dewelke dieper ingegaan wordt op de praktijk van de werkplaatsmetingen (zie Presentatie Françoise Geyskens (PDF, 536 KB)).

Zijn de ringtesten georganiseerd door de FOD WASO relevant voor blootstellingen op de werkvloer?

De FOD WASO organiseert ringtesten m.b.t. asbest en vluchtige organische stoffen (VOS). Deze ringtesten zijn relevant voor blootstellingen op de werkvloer.

De keuze van de klassen van organische verbindingen, opgenomen in de ringtesten m.b.t. VOS, werd gemaakt op basis van de stoffen waarvoor erkenningen gevraagd werden door laboratoria, en na vergelijking met de VOS ringtesten van het ‘Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung’ (IFA).

Wat asbest betreft: de Europese Commissie schat dat het aantal werknemers, die blootgesteld worden aan asbest, de komende 10 jaar telkens met 4% per jaar gaat stijgen ten gevolge van asbestafbouwbeleid en renovaties om gebouwen energie-efficiënter te maken. Asbestmetingen zijn en blijven dus uiterst belangrijk.

Laboratoria voor metingen op de werkplaats - Regelgeving

Titel 6 van boek II van de codex over het welzijn op het werk.

Meer informatie over dit onderwerp en de regelgevende teksten zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg onder de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Organisatorische structuren > Laboratoria voor de analyses van toxische stoffen op de werkplaats.

In de praktijk

 • OIRA / Risicoanalyse

  OiRA in België: ontdek de nieuwe functies

  Op 10 november 2023 organiseerde het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) een colloquium rond het 10-jarig bestaan in België van OiRA, de tool voor een online interactieve risicoanalyse.
 • Kankerverwekkende en mutagene agentia
  Onderwijs

  Interactief spel om studenten te leren omgaan met kankerverwekkende stoffen op de werkvloer

  In het kader van de “Roadmap on Carcinogens”, de Europese campagne om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen (ofwel carcinogenen) in de werkcontext te verminderen, heeft de FOD Werkgelegenheid een interactief spel gelanceerd om studenten vertrouwd te maken met de maatregelen die genomen...
 • Belgisch focal point EU-OSHA

  Oproep tot het inzenden van nominaties voor de Awards voor goede praktijken van EU-OSHA

  De Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek, georganiseerd door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en zijn nationale focal points, zijn een erkenning voor organisaties die een uitstekende en innovatieve bijdrage hebben geleverd aan veiligheid...
 • Lawaai / Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) / KMO
  Landbouw, bosbouw en visserij / Industrie / Bouw

  “EarCovered at Work”: inspiratiegids rond gehoorbescherming

  In juni 2023 stelde de Arteveldehogeschool in Gent tijdens een inspiratiedag de onderzoeksresultaten van “EarCovered at work”, het onderzoeksproject rond het gebruik van gehoorbescherming op het werk, voor.
 • Psychosociale risico’s (PSR)

  Analyse van werkgerelateerde psychosociale risico’s: vragenlijstmethode

  De FOD Werkgelegenheid ontwikkelde een vragenlijstmethode waarmee werkgevers zelfstandig een risicoanalyse psychosociale risico’s kunnen uitvoeren.

Nieuws en evenementen

 • 11.12.2023

  Herbeleef de Nationale Dagen van de Arbeidsartsen 2023

  Op 23 en 24 november 2023 vonden de Nationale Dagen van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren (BBvAg) plaats.
 • 07.12.2023

  Rapport van Eurofound over de implementatie en impact van het recht op deconnectie

  Door de COVID-19-pandemie heeft telewerk en flexibele werken een enorme sprong gemaakt. Een nadelig neveneffect hiervan is de continue mogelijkheid...
 • 05.12.2023

  Sinterklaas en de risico’s van werken op hoogte

  Op 6 december trekken de Sint en zijn pieten weer over de Belgische daken. Dit gaat gepaard met cadeautjes en lekkernijen, maar er komen ook heel wat...
 • 04.12.2023

  Aanpassing van de regelgeving over chemische agentia

  In het Belgisch Staatsblad van 4 december 2023 werd het koninklijk besluit van 16 november 2023 tot wijziging van de codex over het welzijn op het...
 • 04.12.2023

  Op de blog: herbeleef de studiedag van Fedris rond preventie en “OSH-vigilance”

  Op 9 november 2023 organiseerde Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico's, een studiedag over preventie en OSH-vigilance (...