Convenant welzijn op het werk in land- en tuinbouw

Op 23 oktober 2015 sloten de Minister van Werk, de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en diverse organisaties in de land- en tuinbouwsector een convenant inzake welzijn op het werk en arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouw.

Ondertekenende partijen

Het convenant werd ondertekend door:

 • de Minister van Werk, Kris Peeters
 • FOD WASO
 • de Boerenbond
 • de beroepsvereniging voor de Vlaamse sierteelt en groenvoorziening (AVBS)
 • de Fédération Wallonne Horticole (FWH)
 • de Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)
 • de werknemersorganisaties van het Paritair Comité voor de Land- en Tuinbouw
 • Prevent Agri Wallonië
 • Prevent Agri Vlaanderen

Krachtlijnen

De ondertekenende partijen zullen, in overleg met het Begeleidingscomité, hun aandacht richten op vier actiegebieden:

 • Het ondersteunen van de ontwikkeling van een welzijnsbeleid en het uitwerken van een actieplan over meerdere jaren, teneinde de arbeidsveiligheid op de bedrijven te verbeteren en het aantal arbeidsongevallen te doen dalen, bijvoorbeeld via het ter beschikking stellen van modeldocumenten en van type-fiches inzake arbeidsmiddelen en vaak gehanteerde machines;
 • Het ontwerpen van een of meerdere methodes om bedrijven individueel te screenen op het vlak van welzijnsrisico’s in het algemeen en risico’s inzake veiligheid en gezondheid op het werk in het bijzonder, met het oog op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten in de land- en tuinbouw. Hiertoe kan bijvoorbeeld een methode van zelf-scan worden ontwikkeld om een risicoanalyse te kunnen uitvoeren, al dan niet in samenwerking met andere partners;
 • Het organiseren van opleidingen, vormingen en demo’s inzake arbeidsveiligheid en welzijn op het werk en het ontwikkelen van verschillende modules wat risicobeheersingssystemen betreft, dit alles gericht aan werkgevers, werknemers en het onderwijs;
 • Het uitwerken van een sensibiliseringsplan om de veiligheid en gezondheid op het werk in de land- en tuinbouw onder de aandacht te brengen onder meer via een nieuwsbrief, brochures, het maken van filmpjes, deelname aan beurzen en studiedagen, enz.

Begeleidingscomité

Het Begeleidingscomité beoogt organisaties en instanties die actief zijn op het vlak van arbeidsveiligheid samen te brengen en heeft als doel dergelijke initiatieven zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen om dan te komen tot een gecoördineerde aanpak van de verbetering van de arbeidsveiligheid op het terrein.

Het begeleidingscomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ondertekende partijen en kan op zijn vergaderingen ook andere betrokkenen uitnodigen, zoals bijvoorbeeld de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW), de arbeidsongevallenverzekeraars, het Vlaams Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO), het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ), enz.

Meer info

Lees hierover meer op de website van:

Het oorspronkelijk bericht op “landbouwleven” hierover is niet meer beschikbaar, maar periodiek verschijnen er wel berichten over arbeidsongevallen in de Vlaamse landbouw op deze website. Enkele voorbeelden:

Op de website van Prevent Agri Wallonië als deel van de « Mission Wallonne des Secteurs Verts »  is veel informatie te vinden over welzijn in de Waalse landbouw.