Arbeidsplaatsen

Een arbeidsplaats wordt gedefinieerd als elke plaats waar arbeid wordt verricht, ongeacht of deze zich binnen of buiten een inrichting bevindt en ongeacht of deze zich in een besloten of in een open ruimte bevindt.

Het ontwerp en de inrichting van de arbeidsplaatsen, alsook de analyse van de verschillende werksituaties, zijn een belangrijk aandachtspunt in de preventie van beroepsrisico's. De voorschriften en veiligheidsmaatregelen uit de codex over het welzijn op het werk, en meer in het bijzonder van boek III: arbeidsplaatsen, moeten ingevoerd en nageleefd worden: deze maatregelen hebben betrekking op de:

 • Basiseisen betreffende arbeidsplaatsen: deze titel verzamelt de voorschriften waaraan de gebouwen moeten voldoen op het vlak van structuur, stabiliteit, afmetingen, sociale voorzieningen, enzovoort, om de werknemers in staat te stellen om hun werk uit te voeren zonder risico's voor hun welzijn.
 • Elektrische installaties: deze titel bepaalt de voorschriften en de verplichtingen waaraan de elektrische installaties op de arbeidsplaatsen moeten voldoen. Het doel bestaat erin dat de elektrische installatie zodanig wordt uitgevoerd, uitgebaat en in stand gehouden dat de werknemers doeltreffend beschermd zijn tegen de risico's verbonden aan elektriciteit.
 • Brandpreventie op de arbeidsplaatsen: de regelgeving inzake brand doelt voornamelijk op het waarborgen van de bescherming van personen. Van bij het ontwerp van de arbeidsplaatsen moeten specifieke voorschriften worden nageleefd om de verspreiding van brand te vermijden. Bovendien is er voorzien in een aantal preventiemiddelen (alarmen, instructies).
 • Bijzondere arbeidsplaatsen: deze titel legt de verplichtingen vast inzake risicopreventie in explosiegevaarlijke omgevingen (ATEX) en de bescherming tegen die risico's voor de ruimtes waarin de werknemers eraan blootgesteld kunnen worden. We wijzen erop dat een afzonderlijke titel de opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen behandelt. Deze titel omvat de voorschriften bedoeld om de werknemers te beschermen tegen brand wanneer ze aanwezig zijn in of activiteiten verrichten in de opslagplaats, alsook de specifieke maatregelen voor de behandeling van ontvlambare vloeistoffen.
 • Veiligheids- en gezondheidssignalering: de titel omschrijft de voorwaarden waaraan de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk moet voldoen.
 • De tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn bijzondere arbeidsplaatsen. De doeltreffendheid van de maatregelen voor het welzijn van de werknemers op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen hangt af van het overschrijden van de traditionele grenzen van het arbeidsrecht. Ze houdt slechts in zeer secundaire mate verband met de relaties tussen werkgevers en werknemers en betreft vooral de commerciële en beroepsmatige relaties tussen de verschillende actoren (de bouwdirecties, de bouwheer, coördinatoren, enzovoort).

Parlementaire vragen

 • 55002079P & 55002087P Kamer - Meer kansen voor mensen met een beperking en de krapte op de arbeidsmarkt

 • 906 Kamer - Arts-specialisten in opleiding - Arbeidsomstandigheden

 • 55024989C Kamer - De veiligheid van nieuwe werknemers in de bouwsector

 • 24 Kamer - Luchtkwaliteit op de werkplaats

 • 18419 Kamer - de Molièreclausule

In de praktijk

 • Arbeidsplaatsen / COVID-19

  Ventilatie tijdens de coronacrisis: informatievideo en sensibiliseringsfilmpje

  Goed ventileren is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat. Het helpt vooral om de overdracht van virussen, zoals het coronavirus, te beperken.
 • 2019-06-03_16_58_38-toworksafe.jpg_1000x553.png
  toworksafe
  Arbeidsplaatsen

  Veiligheidsinstructietool “ToWorkSafe” om anderstalige werknemers veilig te laten werken

  IDEWE ontwikkelde de Safety Instruction Game “ToWorkSafe” om nieuwe werknemers een veilige start te laten nemen in een nieuwe job ondanks een eventueel taalprobleem. Het maakt als digitaal hulpmiddel deel uit van een sectorspecifiek, krachtig en visueel pakket. Aangezien werkgevers steeds vaker...

Nieuws en evenementen

29.03.2023

Op de blog – Veiligheidscultuur: doctoraat van Karolien van Nunen

Op 14 maart 2023 verdedigde Karolien van Nunen haar doctoraat in de veiligheidswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen (leerstoel Vandeputte),...
13.12.2022

Op de blog – GROENGEK(L)EURD: het kwaliteitslabel voor tuinaannemers

Op 25 september 2022 werd tijdens Green Expo het kwaliteitslabel “GroenGek(l)eurd” voor de professionele tuinaannemer voorgesteld. Het label...
01.12.2022

Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn

Op 1 december 2022 werd in het Belgisch Staatsblad de Wet van 6 november 2022 betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten...
29.11.2022

Aantal dodelijke arbeidsongevallen en werknemers met een beroepsziekte in de EU stijgt

In oktober 2022 gaf Eurostat, het bureau voor statistiek van de Europese Unie (EU), nieuwe cijfers vrij over het aantal arbeidsongevallen in Europa...

Expo “Burn: van brandgevaar tot burn-out”

09.11.2022 13:11 to 09.12.2022 06:12
In het Industriemuseum in Gent loopt van 19 november 2022 tot en met 3 september 2023 een expo over veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer...
25.10.2022

Op de blog: Europees veiligheidspaspoort voor de theater- en eventindustrie

Het Sociaal Fonds Podiumkunsten (PC 304 voor de Vlaamse gemeenschap) heeft samen met het ‘Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound’ (RITCS) en...
18.10.2022

Lancering van het Platform Binnenluchtkwaliteit

Op 12 oktober 2022 lanceerden de Minister van Volksgezondheid en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en...
29.09.2022

Op de blog: veilig omgaan met schuur- en slijpgereedschappen

De ‘Federation of European Producers of Abrasives’ (FEPA) heeft enkele veiligheidsaffiches van één bladzijde in meerdere talen gemaakt om te wijzen...
22.02.2021

Ventilatie van lokalen tegen de verspreiding van het coronavirus

Goed ventileren is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat. Het helpt vooral om de overdracht van virussen, zoals het coronavirus, te beperken.
logo_fod.jpg
18.04.2016

KB wijzigt basiseisen voor verlichting en verluchting op arbeidsplaatsen

Op 14 april 2016 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 25 maart 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober...